Missie & strategie

 

Het GGZ-netwerk engageert zich om voor de populatie van (jong)volwassenen en ouderen binnen de regio Vlaams-Brabant-Oost een kwaliteitsvol, gemeenschapsgericht en gepast zorgaanbod uit te bouwen door de organisatie van zorgcircuits, netwerken en zorgprogramma’s, vertrekkend vanuit een herstelgerichte invalshoek.

De volgende waarden staan hierbij centraal: verbinding, samenwerking, transparantie en toegankelijkheid, vertrouwen, innovatie en de centrale positie van de cliënt.

Alle zorg- en welzijnsactoren uit de regio die zich richten op (jong)volwassenen of ouderen met psychische problemen en hun context kunnen toetreden tot het netwerk, alsook alle organisaties die optreden als vertegenwoordigers van zorggebruikers en hun naasten. In het huishoudelijk reglement lees je hoe je kan toetreden tot het netwerk.

Image

GGZ-netwerk als intersectoraal weefsel

Sinds de goedkeuring van het projectvoorstel art. 107 in 2011 heeft het GGZ-netwerk volwassenen in Vlaams-Brabant-Oost zich verder ontwikkeld tot een volwaardig zorgnetwerk dat werd omgedoopt tot ‘Diletti’ (Diest, Leuven, Tervuren, Tienen). De nadruk lag bij aanvang op de ontwikkeling van vijf functies in de regio zoals beschreven in de gids Naar een Betere Geestelijke Gezondheid door realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken.

Oorspronkelijk stonden vooral de GGZ-actoren centraal bij de vorming van zorgcircuits. Gaandeweg kwam de nadruk echter meer en meer te liggen op de betrokkenheid en de rol van netwerkpartners uit andere sectoren in de zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Door deze verschuiving in focus is ons netwerk een complex weefsel met een groot aantal actoren uit verschillende maatschappelijke sectoren, waaronder algemene gezondheidszorg, arbeid, welzijn, handicap, wonen, justitie, niet-professionele sector …

De vijf kernfuncties

De werking van ons netwerk doelt op de invulling van vijf kernfuncties. Elke regio vult deze functies in naar gelang de lokale noden.

1

Activiteiten inzake GGZ-promotie, preventie, detectie, screening en behandeling

Deze eerste functie betreft alle activiteiten inzake GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie, screening en indicatiestelling, ambulante diagnostiek en behandeling. Hierbij wordt zoveel mogelijk de verbinding gemaakt met de eerste lijn en andere belendende sectoren.
2

Ambulante intensieve GGZ-behandelteams

Deze functie heeft betrekking tot de behandelteams in de thuisomgeving. Dat zijn enerzijds de Mobiele CrisisTeams (2A) die zich richten op personen in een subacute of acute toestand en anderzijds de Mobiele Teams (2B) die zich richten op personen met chronische psychiatrische problemen.
3

Psychosociale rehabilitatie: herstel, sociale inclusie en activiteiten

Psychosociale rehabilitatie is een dynamisch en langdurig proces dat mensen in staat om zich opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te integreren. De herstelvisie en streven naar sociale inclusie staan hierbij centraal. Onder deze functie vallen de activeringstrajecten en de inzet van ervaringsdeskundigheid.
4

Intensieve (semi-)residentiële geestelijke gezondheidszorg

Dit gaat om gespecialiseerde zorg in een residentiële setting (ziekenhuis) voor personen voor wie hulpverlening in de eigen leef- of woonomgeving niet langer toereikend is. Het accent kan hierbij liggen op acute zorg, indicatie- en diagnosestelling en intensieve behandeling. Binnen de residentiële setting voltrekt zich een tendens tot intensifiëring van de zorg via de oprichting van HIC (High Intensive Care) of ID (Intensieve Diensten) -afdelingen.
5

Specifieke woonvormen op langere termijn

Deze functie omvat een aanbod van specifieke woonvormen op langere termijn als het thuismilieu of het thuisvervangende milieu de nodige zorg niet kan voorzien. Deze woonvormen hebben als doel de organisatie van het dagelijkse leven te ondersteunen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de integratie van deze patiënten in de maatschappij te faciliteren, rekening houdend met hun autonomiebehoeften. Deze zorgvorm wordt georganiseerd via beschutte woonplaatsen (individueel of gemeenschappelijk), of elke andere aangepaste woonvorm.