Outreachende zorg

Onze netwerkpartners organiseren mobiele geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Mobiel Team en het Mobiel Crisisteam worden ingezet binnen de regio om op een laagdrempelige en outreachende manier contact te leggen met kwetsbare doelgroepen. Voor specifieke doelgroepen is er een apart outreachend aanbod.

Het Mobiel Team (MT)

Het Mobiel Team geeft mensen met een ernstige, psychiatrische kwetsbaarheid de steun die ze nodig hebben om hun eigen leven terug in handen te nemen of te houden. Dit gebeurt in samenwerking met en ter aanvulling van de basiszorg geboden door naasten en de eerste lijn.

De doelgroep bestaat uit alle inwoners van Vlaams-Brabant Oost vanaf 16 jaar die door een ernstige  psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen: wonen, activiteiten, netwerk, financiën, gezondheid ...

Indien het netwerk en de cliënt weer verder kunnen, wordt de afbouw van de hulp in samenspraak overwogen. Bij een nieuwe escalatie kan de begeleiding snel terug opgestart worden dankzij de waakvlamfunctie van het mobiele team. De expertise van het Mobiel Team is complementair aan het aanbod van de huisarts, thuiszorg, CAW, OCMW ... De inhoud van de hulp wordt bepaald in overleg met de cliënt en naasten.

Image
Image

Mobiele, outreachende zorg voor ouderen

De ouder wordende burger met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid kan terecht bij de reguliere mobiele teamwerkingen. Echter, sinds kort zijn er binnen het netwerk voor de doelgroep ouderen ook enkele mobiele teamwerkingen met specifieke gerontopsychiatrische expertise. Aanmeldingen kunnen verlopen via de reguliere mobiele teams zoals hierboven aangegeven, of rechtstreeks via onderstaande contactgegevens:

Met de netwerkpartners werd een afsprakenkader uitgewerkt dat richting geeft aan een intersectorale, gedeelde zorgsamenwerking rond de oudere en zijn naasten.

Het Mobiel CrisisTeam (MCT)

Het Mobiel CrisisTeam organiseert psychiatrische zorg in de thuissituatie en/of ambulante begeleiding bij cliënten met een acute crisis waarbij intensieve opvolging nodig is. De aanmelding gebeurt altijd door een zorgverstrekker.

Het Mobiel CrisisTeam brengt de problematiek in kaart en helpt de crisis te overbruggen. Bovendien versterkt het team het bestaande (professionele en natuurlijke) netwerk en werkt het in overleg met de reeds betrokken hulpverleners.

Tijdens de behandeling ondersteunt het Mobiel CrisisTeam de cliënt en de omgeving. Het team herstelt het evenwicht tussen draagkracht en draaglast en installeert indien nodig verdere hulpverlening.

De duur van de begeleiding is beperkt tot maximum zes weken. De frequentie van de contacten wordt bepaald volgens noodzaak.

Image
Image

Zorg voor specifieke doelgroepen

Binnen Diletti zijn er ook outreachende diensten voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een psychosegevoeligheid (jongeren of jongvolwassenen), interneringsstatuut, dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en psychische problematiek) of niet-aangeboren hersenletsel.

  • Fenix: Biedt ondersteuning aan personen met een internerings- (en ander forensisch) statuut door begeleiding, huisvesting en behandeling op maat.

De Mobiele Teams werken opnamevermijdend

Het Mobiel Team en het Mobiel Crisisteam zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen bestaan uit een maatschappelijk werker, psycholoog, psychiater, ervaringsdeskundige, (psychiatrisch) verpleegkundige, criminoloog, activeringsbegeleider, ergotherapeut ... De teams werken samen met het professioneel en natuurlijk netwerk van de cliënt. Bij afwezigheid van een sterk netwerk helpen ze er een uit te bouwen.

Begeleiding gebeurt steeds in overleg met de cliënt en de betrokkenen. Bovendien begeleiden en behandelen de teams mensen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving vanuit een herstelgerichte visie. 

De Mobiele (Crisis)Teams werken opnamevermijdend. Lijkt een opname toch nodig, dan bespreekt het team de alternatieven met de cliënt en andere betrokkenen. Ook bij opname blijft het team zich actief inzetten en houdt het contact met de cliënt en het behandelteam. In crisissituaties wordt de cliënt intensiever opgevolgd en wordt er gebruik gemaakt van een crisisplan en -kaart. Ook als het goed gaat, blijft het team stand-by.

Image