Image

Gedeelde zorg voor ouderen

Naar aanleiding van de versterkende middelen tijdens de COVID-pandemie voor de mobiele teams, werd op niveau van het beheerscomité van Diletti een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Conform de verwachting van de overheid, werd deze samenwerkingsovereenkomst gekoppeld aan een afsprakenkader inzake intersectorale samenwerking rond de doelgroep ouderen.  De afspraken werden uitgewerkt binnen ‘schrijfgroep extra middelen mobiele teams – shared care ouderen’ op basis van praktijkgerichte ervaring van de partners uit GGZ, 1ste lijn en welzijn. Hierbinnen werd ook een advies omtrent de pijlers zorgregie, zorgoverleg en zorgplan opgenomen.

De adviezen hieronder zullen indien nodig worden herzien in functie van het voortschrijdend inzicht die uit de casuïstiek voortvloeien.

Dit afsprakenkader vormt een inspiratiebron voor de lopende shared care oefening in Leuven (Zorgprogramma GGZ voor mensen met een EPA) en in de deelregio’s.