Hoe herstelgericht werken faciliteren?

Image
Image

 Herstelgerichte zorg stimuleren kan op verschillende manieren. Hieronder sommen we enkele initiatieven op. Deze houden een verantwoordelijkheid in van de organisatie om de nodige context te creëren, maar daarnaast ook een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker om hierop in te zetten in de dagelijkse praktijkvoering.

 • Als organisatie voldoende regelruimte laten aan medewerkers zodat voldoende maatwerk mogelijk is.
 • Binnen de dienstverlening zoveel mogelijk faciliteren dat ervaringsdeskundigheid ingezet wordt, door bijvoorbeeld het inschakelen van ervaringsdeskundigen (familie/cliënt).
 • Vorming over herstel volgen of binnen de organisatie faciliteren:
  • bij medewerkers (met inbegrip van ervaringsdeskundigen) door hen aan te sporen om in te tekenen op workshops en opleidingen;
  • bij hulpvragers en hun naasten, door hen toe te leiden naar activiteiten bv. georganiseerd binnen de Herstelacademie.
 • Een warme overdracht aan andere zorgactoren mogelijk maken en cliënten niet loslaten zolang de overdracht niet gegarandeerd werd.
 • Zelfreflectie stimuleren op het eigen handelen, de eigen normen en de eigen kwetsbaarheden als hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld via intervisie, casusbesprekingen …
 • Naastbetrokkenen zo goed mogelijk betrekken in elke fase van de hulpverlening. Zo kan er binnen de triade zorgvrager-hulpverlener-context gewerkt worden.
 • Buurtgericht en integraal werk Op die manier kunnen cliënten met noden op verschillende levensdomeinen zo veel mogelijk in de nabijheid van hun thuisomgeving de gepaste, afgestemde ondersteuning vinden (met inbreng van zowel informele als formele hulp).
 • Je als medewerker bekwamen in de herstelgerichte basisattitude waarin bovenstaande waarden tot uiting komen en waarin volgende acties terugkomen:
  • Een respectvolle en menselijke houdinga.v. de cliënt en zijn context nastreven;
  • Verbindende communicatie waarbij ruimte is voor het verhaal van de cliënt;
  • De cliënt erkennen als ervaringsexpert en zoveel mogelijk als regisseur van zijn eigen zorg via gedeelde besluitvorming;
  • Zelfzorg en empowerment van de cliënt als mens vooropstellen;
  • Familie als partner in de zorg betrekken;
  • Oog hebben voor mogelijkheden en sterktes, naast de kwetsbaarheden.

Herstelbevorderende methodieken

 

We zijn ervan overtuigd dat er op verschillende manieren aan herstel kan worden bijgedragen zolang de waarden van herstelgericht werken worden gerespecteerd. We willen ons dan ook binnen het netwerk niet vastzetten op één welbepaald format, maar eerder een proeftuin aanbieden aan verschillende methodieken en elkaar via goede praktijken bij de netwerkpartners hierover enthousiasmeren en ‘kruisbestuiven’. De themagroep biedt hiervoor een waardevol platform. 

Hieronder lijsten we enkele goede praktijken op – zonder exhaustief te willen zijn – die aan bod zijn gekomen of zullen komen tijdens uitwisselingsmomenten van de themagroep herstelgerichte zorg.

Handvatten herstelgericht werken

 • Praktijkgids Familie-Impact: Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg kunnen sinds kort met al hun vragen over het inzetten van de familie-ervaring terecht bij de Familie Impactwerkers, een nieuwe functie binnen Similes. Waarom is deze functie er gekomen en hoe vult Similes die in? Dat lees je in de Praktijkgids Familie-Impact.