Zorgprogramma GGZ en Shared Care

Dit project komt voort uit de gezamenlijke ambitie van het GGZ-netwerk Diletti en het Chronic Care Project Zorgzaam Leuven om voor mensen met een chronische en complexe psychiatrische kwetsbaarheid de zorgcontinuïteit en afstemming tussen de verschillende, intersectorale actoren te verbeteren. Naar het voorbeeld van andere zorgprogramma’s voor Hartfalen, COPD… bundelen we de krachten voor de ontwikkeling van een zorgprogramma en de nodige shared care afspraken hierbinnen.
Op deze manier beogen we de geïntegreerde zorgsamenwerking overheen lijnen en sectoren te verbeteren en hiermee de toegankelijkheid van de zorg en de zorgcontinuïteit voor de zorgvrager te optimaliseren. 

Dit project past binnen de visie en beleidsplan van het GGZ-netwerk Diletti (2018-2023). Een andere belangrijke pijler in de visie en het beleid is de herstelgerichte benadering. Het is dan ook de ambitie om deze benadering mee te nemen in de uitwerking van dit zorgprogramma.

Het project wordt uitgewerkt binnen een kernteam en een breed, intersectoraal projectteam.

In  2022 werd een visie en model omtrent shared care afgeklopt. Netwerkpartners werden vervolgens uitgenodigd om zich te engageren tot een Leuvens, lerend netwerk dat in 2023 zal worden uitgebouwd met de hulp van een procesbegeleider. Dit lerend netwerk heeft tot doel de shared care afspraken verder te concretiseren en knelpunten actie- en oplossingsgericht aan te pakken.

>> Lees hier de in 2020 uitgewerkte projectfiche van het zorgprogramma 

>> Lees hier de nota inzake shared care en het lerend netwerk binnen Leuven

Wens je als Leuvense partner deel te nemen aan dit lerend netwerk? Geef dan een seintje via evelyne.vereecke@diletti.be