Image

Projecten

Sinds 2020 werkt het netwerk vanuit een thematische en projectmatige aanpak. Netwerkpartners werken samen aan gemeenschappelijke doelstellingen ten voordele van specifieke doelgroepen.

Door grensoverschrijdend samen te werken aan projecten, hopen we de schotten tussen de oorspronkelijke functies weg te halen, wat de zorgcontinuïteit ten goede komt. 

Eens een project resultaat oplevert, spreken we niet meer van een projectgroep maar van een zorgprogramma dat verder geëvalueerd wordt. Topics die zich minder lenen tot een strikte projectstructuur landen in themagroepen.

Zorgcontinuïteit bij suïcidale personen

Het project 'zorgcontinuïteit bij suïcidale personen' loopt in samenwerking met CGG PassAnt. Naast een flowchart, werkte een intersectorale projectgroep een draaiboek en charter uit. Via een aantal activiteiten in en met de eerstelijnszones, worden deze documenten in 2023 onder de aandacht gebracht.

Meer info

Zorgprogramma GGZ en shared care

Het intersectorale project 'zorgprogramma vermaatschappelijkte en herstelgerichte GGZ' ontstond in co-creatie met het Chronic Care Project Zorgzaam Leuven. Doel is te komen tot een duurzame, geïntegreerde samenwerking tussen zorgpartners met duidelijke afspraken ten voordele van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Meer info

Crisiszorg

Het project crisiszorg heeft als doelstelling de realisatie van een crisisplan voor het netwerk ten voordele van de zorgcontinuïteit volgens de principes van matched care.

Gedeelde zorg voor ouderen

Naar aanleiding van de versterkende middelen tijdens de COVID-pandemie voor de mobiele teams, werd met onze netwerkpartners een afsprakenkader uitgewerkt inzake integrale, gedeelde zorg voor ouderen. 

Meer info

Activering

De projectgroep activering werkt aan het vergroten van de mogelijkheid om cliënten met een vraag naar activering te laten participeren en groeien in een veilige context en binnen hun eigen mogelijkheden.

Langdurige, Intensieve Psychiatrische en Sociale Zorg

Deze projectgroep wil evidence en practice based methodieken en goede praktijken binnen en buiten ons netwerk exploreren voor de doelgroep met een nood aan langdurige, integrale psychiatrische en sociale zorg.