Overlegstructuur

Het netwerk Diletti heeft bewust gekozen voor een dynamisch model om haar governance vorm te geven. Dit dynamisch model evolueert volgens het ‘DNA’ van het netwerk.

De samenstelling van de overlegstructuren vloeit voort uit het engagement van de betrokken organisaties. Verder wordt rekening gehouden met de specifieke functies, de disciplines en de competenties die nodig zijn aan de overlegtafel. 

Besluitvorming gebeurt bij consensus, een tijdsintensief, maar effectief onderhandelingsproces.

De algemene coördinatie van het netwerk gebeurt door de netwerkcoördinatoren, Evelyne Vereecke en Dirk Hellemans.

Image

Beheerscomité

Het Beheerscomité staat in voor het management van het netwerk. Dit orgaan neemt besluiten inzake de strategische doelstellingen en actielijnen die inhoudelijk uitgewerkt worden binnen de Stuurgroep en de project- en themagroepen.

Het Beheerscomité wordt voorgezeten door Hendrik Van Malderen, de voorzitter van het netwerk.

Stuurgroep

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden en opvolgen van beleidswerk. Deze overlegstructuur zorgt voor de inhoudelijke uitwerking van de strategische doelstellingen en stuurt de projectgroepen aan.

Voorzitter van de Stuurgroep is prof. dr. Stephan Claes.

Buro

Het Buro staat in voor het dagelijks bestuur van het netwerk. Het ondersteunt de netwerkcoördinatoren, volgt lopende zaken op en voorziet op korte termijn in operationele beslissingen binnen de lijnen van het strategisch plan.

In het Buro zetelen de voorzitter van Diletti, dhr. Hendrik Van Malderen, de voorzitter van de Stuurgroep, prof. dr. Stephan Claes, de voorzitter van de Cel monitoring en kwaliteit, Gert Peeters, en de netwerkcoördinatoren.

Operationeel coördinatoren

Het overleg van de operationeel coördinatoren (OPCO-overleg) staat in voor de operationalisering en implementatie van het strategisch plan binnen de deelregio’s. Hierbij streven we naar een goede afstemming tussen het beleid, op netwerkniveau en de operationele doelstellingen op lokaal niveau.

De netwerkcoördinatoren zitten het OPCO-overleg voor.

Familie- en cliëntenvertegenwoordiging

Vanuit het herstelgerichte gedachtengoed krijgen cliënten en hun directe omgeving een centrale positie binnen het netwerk. We streven naar betrokkenheid van ervaringsdeskundigen, familie- en cliëntvertegenwoordigers aangezien hun inhoudelijke bijdrage onmisbaar is.

Netwerkforum

Het Netwerkforum fungeert als maatschappelijk klankbord waar we actielijnen en thema’s toelichten en aftoetsen. Naast informeren en feedback vragen, wil het netwerkforum ook enthousiasmeren en betrekken. De coördinatoren nemen de feedback mee naar het Beheerscomité en de Stuurgroep.

Project- en themagroepen

In functie van de actielijnen uit het beleidsplan ontstaan projectgroepen. Ze zijn ingebed in een deelregio of situeren zich op netwerkniveau. Voor elke projectgroep wordt er een projectleider aangeduid, die als aanspreekpunt fungeert en rapporteert aan de Stuurgroep. 

Rond bepaalde thema’s richten we themagroepen op. De werking van een themagroep is niet projectmatig, maar meer langdurig en inhoudelijk van aard. 

Supportcellen

De Cel monitoring en kwaliteit ondersteunt het netwerk bij het uitwerken van een kwalitatief, populatiegericht aanbod. De cel biedt parameters om het netwerk waar nodig bij te sturen. 

De Cel financiën ondersteunt het beheerscomité bij het beheer van de opbrengsten en kosten van het netwerk. 

Gert Peeters zit de Cel monitoring en kwaliteit voor, Hendrik Van Malderen is voorzitter van de Cel financiën.