Structuur en organen

Netwerk Diletti bestaat uit verschillende overleggroepen met elk hun eigen functie en inhoud. Onderstaand kan u naast het organogram eveneens meer informatie terugvinden over de verschillende overleggroepen.
Organogram Diletti
 

Netwerkcomité

Doelstelling
Alle partners van het netwerk worden uitgenodigd op het Netwerkcomité. Op het Netwerkcomité wordt de stand van zaken voor de verschillende functies en de planning voor de komende periode ter goedkeuring voorgelegd. In de regel wordt er ook wat meer aandacht besteed aan één van de functies of een specifieke partner of sector. Daarnaast is er ook steeds de mogelijkheid voor de partners om bijkomende vragen te stellen.
Deelnemers
Het netwerkcomité is een open forum waar alle partners en geïnteresserden mogen deelnemen en wordt voorgezeten door de netwerkcoördinatoren.

 

 

 

 

 

 

      

            Dirk Hellemans

  Evelyne Vereecke.jpgwebsite

         

           Evelyne Vereecke

Beleidsgroep

Doelstelling

De beleidsgroep verzorgt het beheer van de organisatie van ons netwerk en waakt over de missie van het project.

Deelnemers

De beleidsgroep komt tweemaandelijks samen en wordt voorgezeten en ondersteund door de voorzitter, dhr. Gust Rector, en bestaat uit vertegenwoordigers van familie, cliënten, huisartsen, SEL, CGG, AZ en psychiatrische ziekenhuizen.    
 

 Ontwerp zonder titel 7
             dhr. Gust Rector

Projectgroep

Doelstelling

De projectgroep heeft een inhoudelijke opdracht en waakt over de afstemming tussen de functies en subregio’s ifv onze populatienoden. Ook deze groep komt tweemaandelijks samen, afwisselend met de beleidsgroep.

Deelnemers

De projectgroep wordt voorgezeten en ondersteund door de voorzitter, prof. dr. Stephan Claes en bestaat uit alle forumvoorzitters, de regionale coördinatoren, CAW, Logo, SEL, het provinciale overlegplatform, patientvertegenwoordigers, en familievertegenwoordigers.

Ontwerp zonder titel 8

        Prof. dr. Stephan Claes

Buro

Doelstelling

Het Buro heeft als doelstelling de inhoudelijke afstemming te creëren binnen de beleidsgroep, projectgroep, cel ondersteuning en de netwerkcoördinatoren.

Deelnemers

Het Buro bestaat uit de voorzitters van de beleidsgroep, projectgroep, supportcel ondersteuning en kwaliteit en de netwerkcoördinatoren.

Ontwerp zonder titel 7

Gust Rector

Ontwerp zonder titel 8

Dr. Stephan Claes

Ontwerp zonder titel 9

Gert Peeters

Ilse Van Wijnendaele

Ontwerp zonder titel 5

       An Vandeputte

Supportcel

Ondersteuning en kwaliteit  

Doelstelling

De werkgroep ondersteuning en kwaliteit ondersteunt het netwerk bij het uitwerken van een kwalitatief en populatiegericht aanbod i.f.v. onze populatie. Tegelijk ondersteunt ze bij het uitwerken van goede opvolggegevens voor de initiatieven van het vermaatschappelijkte aanbod van ons netwerk.

Deelnemers

De werkgroep wordt geleid door dhr. Gert Peeters en bestaat uit de netwerkcoördinatoren, de voorzitters beleidsgroep, projectgroep en adhoc experten.

Ontwerp zonder titel 9

        dhr. Gert Peeters

TW Financiën  

Doelstelling

De technische werkgroep financiën ondersteunt het netwerk door afstemming en controle te behouden op de financiële uitgaven van het netwerk.

Deelnemers

De werkgroep wordt voorgezeten door dhr. Hendrik Van Malderen.

 Ontwerp zonder titel 10

dhr. Hendrik Van Malderen

 

 

 

Overleg operationele coördinatoren

Doelstelling

De concrete werking van het GGZ-netwerk wordt uitgewerkt in vijf subregio's onder de regie van vijf operationeel coördinatoren (OpCo). Het OpCo-overleg wil een forum  bieden dat hen hierin ondersteunt, bijstaat en uitwisseling van good practice faciliteert.

Deelnemers

Het overleg operationele coördinatoren wordt voorgezeten door de netwerkcoôrdinatoren en bestaat uit alle operationeel coördinatoren van de subregio's, patiënten- en familievertegenwoordigers en SEL.

 

 

        Ilse Van Wijnendaele

     

Ontwerp zonder titel 5

          An Vandeputte

 Operationeel coördinatoren

Het arrondissement is opgedeeld in vijf subregio's die samenvallen met de zorgregio's. Binnen elke subregioe is een operationeel coördinator (OpCo) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en afstelling tussen alle functies binnen de subregio.

         
 

 Ontwerp zonder titel 2

Ontwerp zonder titel

Ontwerp zonder titel 1 

Ontwerp zonder titel 4

Ontwerp zonder titel 3
Projectteam F2a
Tom Prenen
Regio Leuven
Ilse Van Wijnendaele
Regio Leuven
Mathias Dekeyser

Regio Aarschot
Gülsah Kapsiz

Regio Tienen
Ariane Dewil
Regio Diest
Annicq Hulshagen

Forum functies

Voor een goed verloop van de hervormingen naar een gemeenschapsgerichte GGZ door de realisatie van zorgnetwerk en zorgcircuits wordt een minimale invulling van vijf sleutelfuncties veronderstelt. Elke regio vult deze functies in naar behoefte van de eigen regio. 

Sinds begin 2013 is er voor elke functie een forum actief: een inhoudelijk overleg, open voor alle geïnteresseerden uit de projectregio (ook voor niet-leden).

 

functie 1 - GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie

Doelstelling

In Forum Functie 1 wordt het huidige aanbod rond preventie, vroegdetectie en vroeghulp bij psychische vragen geinventariseerd en bekend gemaakt. Tegelijk worden nieuwe noden ivm deze terreinen opgelijst. Via samenwerking wordt naar oplossingen gezocht en indien nodig wordt nieuw aanbod uitgewerkt.

Deelnemers

Forum functie 1 wordt voorgezeten door mevr. Evelyne Vereecke en bestaat uit vertegenwoordigers uit preventie, eerstelijnszorg, tuiszorgondersteuning, PZ, netwerk internering, DENK Leuven, OpCo's, ... .

Lees meer...

 

functie 2 Ambulante zorg en Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvragen zich bevindt

Doelstelling

Forum Functie 2 heeft als opdracht de ambulante zorg, de werking van het mobiel crisisteam (2a) en de mobiele teams (2b) te ondersteunen, te optimaliseren en af te stemmen op de populatienoden van onze regio. In Forum Functie 2 wordt intersectoraal samengewerkt met eerstelijnspartners voor snelle uitbreiding van ondersteuning in de thuisomgeving, partners werk en partners i.v.m. wonen.   

Deelnemers

Forum functie 2 wordt voorgezeten en ondersteund door prof. dr. Dirk De Wachter en bestaat uit de coördinatoren mobiele (crisis)team(s), de operationele coördinatoren, DENK Leuven, familievertegenwoordigers, PZ, eerstelijnsvertegenwoordigers, ... .

Lees meer over het Mobiel CrisisTeam...

Lees meer over de Mobiele Teams...

 Ontwerp zonder titel 11

Prof. Dr. Dirk De Wachter

functie 3 - Teams inzake psychosociale rehabilitatie

Doelstelling

In forum Functie 3 komen alle partners (en andere geïnteresseerden) samen ter uitwerking, optimalisering en bijsturing van vlotte toeleiding tot werk, rehabilitatie en sociale inclusie en continuering te garanderen.

Deelnemers

Forum Functie 3 wordt ondersteund en voorgezeten door mevr. Mieke Vermeulen en bestaat uit partners uit de eerstelijnszorg, familie- en cliëntenvertegenwoordigers, PZ, GTB, VDAB, CAW, CGG, ... .

 Ontwerp zonder titel 13

         Mieke Vermeulen

Functie 4 - Intensieve gespecialiseerde residentiële GGZ-units

Doelstelling

Forum functie 4 is een overlegorgaan rond de invulling van functie 4 in onze regio. In functie van de eigen populatienoden, wordt door samenwerking gezocht naar een passend gespecialiseerd zorgaanbod. Daartoe overleggen medewerkers uit verschillende residentiële voorzieningen (psychiatrische en algemene ziekenhuizen, residentiële verslavingszorg) samen met ambulante en eerstelijnspartners over de gewenste invulling van functie 4 binnen het netwerk, de uitwerking van herstel in de derde lijn, samenwerking en afstemming tussen residentiële voorzieningen en met outreachende en ambulante teams.

Deelnemers

Forum functie 4 wordt voorgezeten door Dr. Peter Joostens en bestaat uit eerstelijns- en familievertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, partners welzijn, gespecialiseerde ambulante partners, residentiële voorzieningen, outreachende en ambulante teams uit de verslavingszorg (De Spiegel, MSOC), teams internering (schakelteam/netwerk internering), operationeel coördinatoren, ...

 Ontwerp zonder titel 12

         dr. Peter Joostens

Functie 5 - Specifieke woonvormen en verblijfsformules

Doelstelling

Forum Functie 5 richt zich op het uitwerken, optimaliseren en bijsturen van het woonaanbod voor mensen uit de regio met psychische noden. Hierbij wordt overlegd i.v.m. de plaats en opdracht van beschut wonen en PVT binnen de zorgvernieuwing, over diversificatie in het aanbod, in- en uitstroom, samenwerking met reguliere huisvestingsactoren. Prioritair werd ingezet op het kennismaken met het project ‘housing first’ als mogelijk aanvullend aanbod binnen de regio.

Deelnemers

Forum functie 5 wordt ondersteund en voorgezeten door mevr. Annicq Hulshagen en bestaat uit partners PVT, IBW, PZ, familie- en cliëntenvertegenwoordigers, eerstelijnspartners, netwerk internering, ... .

 Ontwerp zonder titel 3

       Annicq Hulshagen

Werkgroepen

Vanuit elk van de fora kunnen tijdelijke werkgroepen opgestart worden met de concrete opdracht om een bepaald thema verder uit te werken.

Eénmalige, snelle psychiatrische consult

De vroeger opgestarte werkgroep éénmalige, snelle psychiatrische consultatie bestaande uit huisartsen, eerstelijnswerkers en psychiaters, maakte verder werk van een snel en toegankelijk aanbod van psychiatrisch advies ten behoeve van eerstelijnszorg. Lees meer...

Psychiatrische ondersteuning in de thuiszorg

Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg blijken er meer patiënten in hun thuisomgeving te kunnen blijven, mits voldoende thuiszorgondersteuning. Om een antwoord te bieden aan de ervaren verhoogde noden aan GGZ-ondersteuning van de thuiszorgdiensten werd de werkgroep Psychiatrische Thuiszorg (PTZ) in de tweede helft van 2016 binnen het netwerk opgericht. Lees meer...

Mobiele teams

Eén van de prioritair gekozen doelstellingen transmuraal zorgnetwerk 107 voor 2017 door alle netwerkpartners betreft de doorstroming/wachtlijsten Mobiele Teams: Uitwerken van een concreet systeem voor doorstroming tussen MT’s en 1e lijn/ Analyse van wachtlijsten en onderzoek naar mogelijke oplossingen/ Vast team rond de patiënt, stand-by voor (her)opstart op geleide van een gedeeld en onderhandeld herstelplan (denkdag functie 1 & functie 2 art. 107) / Synergie met bestaande aanbod doelgroep (1e lijn/IBW/CGG/…).

Hiertoe werd de tijdelijke werkgroep Mobiele Teams opgericht. Doelstelling is een concreet en praktisch zoeken naar een voorstel van goede wijze van doorstromen tussen mobiele teams en andere diensten/voorzieningen in functie van de noden van de cliënt en naastbetrokkenen en met respect voor de noden en mogelijkheden van elke voorziening.

Artsen Mobiele Teams

Vanuit de vaststelling dat er rond klinische samenwerking alsook rond gemeenschappelijke belangen en uitdagingen heel wat te bespreken valt werd begin 2017 de tijdelijke werkgroep artsen mobiele teams opgestart.

Activering (Acto)

De werkgroep activering (ACTO) finaliseerde in 2016 de inhoud van een brochure waarbinnen een overzicht geboden wordt van de verschillende activiteitencentra uit de projectregio. Deze brochure wordt in 2017 gelanceerd

Ontmoeting

De werkgroep ontmoeting tracht het aanbod binnen de verschillende ontmoetingscentra uit de projectregio te inventariseren en af te stemmen. Deze werkgroep stond in 2016 tijdelijk on hold.

Registratie

De werkgroep registratie werkte in 2016 aan outputregistratie. Vanuit deze output wordt de bestaande registratie verbeterd, om in een volgende fase de registratie uit te breiden.

Familie- en cliëntenvertegenwoordiging

Het patiënten- en familieperspectief is onmisbaar binnen het GGZ-netwerk. We geloven er sterk in dat we betere zorg kunnen uitbouwen in onze regio door samen met patiënten en familieleden krachten, ervaringen en ideeën te bundelen. Lees meer...