Realisaties jaaractieplan

Via deze rubriek trachten we onze netwerkpartners en geïnteresseerden op een overzichtelijke wijze een continue stand van zaken van de realisaties van het jaaractieplan weer te geven. Onderstaand kan u op basis van de vier pijlers de huidige stand van zaken raadplegen.
 
Een terugblik op onze realisaties van 2017 en de accenten van 2018 vind je hier (Netwerkcomité 24/1/2018)

 

 1.VISIE: gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie

Ondersteuning familie

       

21 maart 2017

 

 
  Studiedag 'familieparticipatie & herstel' NW Herinnering Similes 10/1/2017    
    PP
(zie mail) /overleg Similes 8/3/2017

   
 

 

Ondersteuning familie opnemen als thema in WG ondersteuning thuiszorg 

        
   NW overleg in nov, jan en 8 maart    

 Herstelvisie     

  vormingscyclus UCLL: bevragen herhaling NW Overleg gebeurd in dec 2016 (23/12)    
   
PP
Cursus wordt herhaald als 1e module van langer traject (Pieter Vaes/Guido Pieters/Isabel Verberckmoes)    
       
       
  Notie herstel introduceren in opleidinggezondheidswerkers:  NW    
 
         
  Thema herstel doorgegeven voor nieuwevormgeving opleiding bachelor vpk UCLL   Gebeurd     
         
           
  In kaart brengen en hiaten bekijkenherstelwerkgroepen en ROPI's in diverseorganisaties NW      
         
         
           
  Verder uitbouwen en structureel verankeren van de vormingen 'herstelacademie Diletti' binnen het netwerk   akkoord tot stand gekomen m.b.t. structuur en werking van de herstelacademie Diletti. Verankering en opvolging van de resultaten van de WG herstelacademie via forum functie 3                

Participatie en empowerment gebruikers en naastbetrokkenen      

  Vorming UCLL ervaringswerkers 3e jaar PP Lopend    
           
  Opleiding HEE (herstelwerkgroep) NW Gebeurd + opstart in bep. deelregio's     
           
  Opstart 2e intervisiegroep ED door UCLL NW Gebeurd    
           
  Voorbereiding studiedag familieparticipatie NW      
  (zie ondersteuning familie) PP      
           
  Inzet ED en naastbetrokkenen in voorzieningen NW      

2. ORGANISATIE: via zorgcircuits en -netwerken met minstens goede werking van de 5 functies 107

2.1. Optimaliseren van de werking binnen het netwerk  

   

 Ondersteuning partners: GGZ-expertise (sneller) ter beschikking van patiënten en hun omgeving samen met 1e lijn     

  Themagerichte WG Ondersteuning  NW 4/12, 27/3    
           

Doorstroming/wachtlijsten MT's

 
       
  Themagerichte WG MT NW Start op 30/1 (2 v/d 4 geweest)    


Signaalkaart: ontwikkelen van een signaalkaart voor de 1e lijn voor vroegdetectie en -behandeling     

  Signaalkaart is klaar voor feedbackronde / methodiek werken met signaalkaart wordtmeegenomen in themagerichte WG Ondersteuning PP overleg met VDIP teams - afstemming    
         
         
         


Ontmoeting en activering      

  Permanente overleggroep ACTO 107:project professionalisering ingediend bij provincie Vl. Brabant NW Gebeurd(afwachten beslissing/ Alterna-tief: zelf middelen voor promo-tie zoeken)    
       
       
         
           
  To do: ACTO 107 beter kaderen/ondersteunen in het netwerk   Lopend(prioritair thema FF3)    
       

Dagbesteding CAW: uitwerken van systeem voor ondersteuning vanuit GGZ aan reguliere diensten voor dagbesteding CAW

  In voege. NW      
  To do: evaluatie en eventuele bijsturing   CAW en stad Leuven hebbenevaluatie ingepland vanaf jan.2017    
         
         
           
      Opco-overleg 19/12/2016: vraag aan partners GGZ om zelfook te evalueren met de inge-zette medewerkers       
       
       
       

Werk: Samenwerking met partners werk continueren en verder concretiseren     

 
  Schema huidig aanbod per trede activering:foto NW  Gebeurd     
     
           
  Bepleiten behoud samenwerking na einde Taz-bis   GebeurdTaz-tris ter overbrugging 2017     
     
           
  Zodra info: mee nadenken over uitvoeringW² (uitvoeringsbesluiten pas vanaf 2018)         
       

Bed-op-recept/crisisbed: uitwerken van een regiodekkende regeling ivm crisisbedden en bed-op-recept     

  Aanduiden eventuele hiaten/ partnersmobiliseren tot invullen hiaten NW Overzicht gevraagd op opco-overleg 19/12/2016:listing nog te maken    
  PP    
         

Snelle eenmalige psychiatrische consultatie 

  
     
  themagerichte WG: NW Lopend    
    PP Definitie = verfijnd (23/11/2016)    
      Modelbrief HA gekozen    
      Zoeken naar inbreng software HA    
      Oplijsting bestaande (in evolutie)    
      Communicatie: voorkeur listing    
      mogelijkheden per deelregio    

Intensifiëring van zorg: onderzoek van verschillende modellen voor intensifiëring van zorg, daghospitalisatie, deeltijdbehandeling en postkuur     

  themagerichte WG deeltijdbehandeling/postkuur NW Nota WG zorgnet hieromtrent.    
  2e helft 2017   Quid zelf doen?    
           
  Planning beddenafbouw? NW Plannen liggen klaar in afwachting    
      van zekerheid door overheid    

Alternatieve woonvormen: bestaand aanbod en ontbrekende schakels inzake wonen met ondersteuning wordt geïnventariseerd     
  Bevraagd als thema bachelorproef NW Gebeurd. Maar kan slechts    
      volgend schooljaar starten    
           
  Inventarisatie lokale samenwerking sociale huisvestingsmaatschappijen NW Nog te doen    
         
           
      Mogelijheden forum 'dak- en thuisloosheid' (via CAW) worden verkend + bovenlokale netwerkenthuisloosheid  
 
         
         
         
 
Respijtzorg: nood aan kleinschalige respijtzorg     
  themagerichte WG respijtzorg 2e helft 2017 NW 2e helft 2017    
           
      19/4: info Namaste op FF5?    

 Transparantie/Communicatie    

 
  Hernieuwde nieuwsbrief NW OK. 3de nieuwsbrief in voorbereiding    
           
  Website Vlabo wordt aangepast NW Plannen aanpassing zijn gemaakt  
      Lopend    
 
Informatieoverdracht m.b.t. cliënt     
  Zoeken naar systemen voor informatieoverdrachttss alle partners betrokken bij een cliënt (lokaaloverleg GGZ, MDO psy, overlegtafels, ….) / perdeelregio indicatie-overleg organiseren m.b.t.complexe dossiers/Informatiestroom tss residentiëlevoorzieningen en eerste lijn verbeteren NW Uitbreiding MDO Psy:  0,5 VTE    
         
    Raamakkoord Eerste lijn/GGZ:in voorbereiding    
       
         
    Gedeeld herstelplan:in themagerichte WG MT vanaf 30/01/2016    
         
         
 
Informatieoverdracht m.b.t. cliënt / E-health     
  Onderzoeken van de modaliteiten van E-health voor het delen van patiëntgegevens.(via eenlijn.be ?)  NW Wie kan dit opvolgen binnen     
    netwerk?    
    (zie eerstelijnsconferentie)    
 
Nieuwe initiatieven evalueren: Consultdesk / Supportcentrum / Revalidatiecentrum SONAR  (evalueren en eventueel verder uitbouwen)     
  Evaluatie consultdesk PP Gebeurd    
      Voorstel aanpassingen lopend?    
           
  Evaluatie Supportcentrum PP gepland voor najaar    
           
  Capaciteit revalidatiecentrum SONAR: optimaliserenindien nodig PP Evaluatie is gebeurd.    
    Cijfers en info op BG 17/1/2017    
      Presentatie + brainstorm    
      Projectgroep 1 februari 2017    
           

2.2. Optimaliseren van organisatie/governance van het netwerk   

 

   

Ontwikkelen evenwichtig model voor centrale aansturing en gedecentraliseerde operationalisering in het netwerk     

  Aanpassing leden beleidsgroep en projectgroep   OK    
           
  Vorming 'governance netwerken' NW Aangevaagd (Geert Vanhootegem)   Ingepland
      Lopend    
           
  Huishoudelijk reglement opstellen NW Nog te doen  
 

 


Financiering netwerkgerelateerde activiteiten     

  Beslissing netwerk m.b.t. financiering netwerk- NW Gebeurd voor 2017    
  gerelateerde activiteiten zonder additionele   (BG 20/9/2016)    
  middelen        

Financieel en juridisch kader

     
  M.b.t. medische functie voor MT-werking en deeltijdse dagbehandeling FOD WG FOD medische functie    
         
           
  M.b.t. financiële en juridische zekerheid ziekenhuizenin functie van verdere beddenafbouw Bvb in kader van intensifiëring van zorg FOD ?    
         
         
           

3. POPULATIEGERICHT: Goede GGZ-zorg en preventie voor populatie van de projectregio 

 

Zorgprogramma's: onderzoek i.v.m. complementariteit en afstemming
  ZP Middelen NW Lopend                          
      Ook getrapte zorg meenemen    
           
  ZP Psychotische kwetsbaarheid NW Lopend             
      Ook getrapte zorg meenemen    
           
  ZP eetstoornissen NW Lopend                
      Ook getrapte zorg meenemen    
           
  Andere ZP's   Vanaf 2018?    

Verslavingszorg: systematisch betrekken van de (categorale) Verslavingszorg in het netwerk/concrete samenwerking met verslavingszorg uitbouwen     

  ZP Middelen NW afstemming ZP Middelen lopend    
    met betrokkenheid verslavingszorg    
         
      Verslavingszorg wordt uitgenodigd    
      in overleg netwerk    
           
      Samenwerking met WG middelen    
      VLABO: bevraging vormingsnoden    
      + uitbouw vormingscyclus    
      lopend    

Internering    

 
  Samenwerking met netwerk internering waar mogelijk NW Opvolging via SG internering (NC)+ aanwezigheid NC internering in PGPromoten expertise schakelteamin netwerk    
         
         
         
         
           

4. KWALITEIT: beter evenwicht (balanced care) in het GGZ-aanbod van de projectregio

 Modellen getrapte en verbindende zorg/zorgpad       

  Samen met partners modellen voor getrapte en ver-bindende zorg uitwerken en implementeren/uitschrij-ven van zorgpaden ter verbetering van doorstroming en vermindering van wachtlijsten/ Opstarten van gesystematiseerde doorstroming tussen voorzieningenen diensten NW Overleg ZP's middelen/psychotische kwetsbaarheid/eetstoornissen lopend    
       
       
         
    Themagerichte WG MT (doorstroming): start 30/1/2017    
       

Verwijshulp via website

     
  Website psychewijzer (VLABO) PP Evaluatie gebeurd op FF1 /    
      bijsturing is bezig    

Registratie voor opvolging: dataverzameling en verwerking      

  Evaluatie van capaciteit en zorggebruik binnen project-regio op basis van kwantitatieve gegevens NW Uitbouw cel ondersteuning enkwaliteit    
       
           
      Oz naar bruikbare gegevens bvbcijfers intermutualistisch agentschap   Chronic Care
         
           
  Via verfijning van registratie koment tot een systeemvoor beleidsbeslissingen/correcte registratiegegevensin combinatie met epidemiologische gegevensprojectregio NW Overleg prof Eva Dierckx i.v.m.HONOS/MANSA    
       
         
    Rondgang MT's: lopend   einde:25/3