Realisaties jaaractieplan

Via deze rubriek trachten we onze netwerkpartners en geïnteresseerden op een overzichtelijke wijze een continue stand van zaken van de realisaties van het jaaractieplan weer te geven. Onderstaand kan u op basis van de vier pijlers de huidige stand van zaken raadplegen.
 
Een terugblik op onze realisaties van 2017 en de accenten van 2018 vind je hier (Netwerkcomité 24/1/2018). Een terugblik op de realisaties van 2018 kan u in het verslag van het netwerkcomité van 10/12/18 terugvinden.
 

 1.VISIE: gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie

  Stand van zaken 13-1-2017 21-3-2018 31-12-2018
Ondersteuning familie        
 • Studiedag 'familieparticipatie & herstel'
Werkgroep op 6/9/2017 en jan 2018      
 • Familie: thema in WG ondersteuning thuiszorg, forum 4, forum 5
Overleg in nov, in jan, op 8/3 en 21/3/18 FF4      
         
Herstelvisie         
 • Vormingscyclus UCLL: bevragen herhalen
Overleg gebeurd      
 • Hiaten bekijken herstelwerkgroepen en ROPI's
       
 • Nieuwe vorming SRH ( coach opleiding) 
 
         
Participatie en empowerment gebruikers naastbetrokkenen        
 • Vorming UCLL ervaringswerkers 3e jaar
Lopend      
 • Opleiding HEE (herstelwerkgroep)
Gebeurd + opstart in bep. deelregio's       
 • Opstart 2e intervisiegroep ED door UCLL
Gebeurd      
 • Inzet ED en naastbetrokkenen in voorzieningen
       

  

2. ORGANISATIE: via zorgcircuits en -netwerken met minstens goede werking van de 5 functies 107

  Actie Stand van zaken 21-3-2017 31-12-18
2.1. Optimaliseren van de werking binnen het netwerk        
 • Ondersteuning EL met GGZ-expertise 
Themagerichte WG Ondersteuning 4/12, 27/3 en juni 2017    
 • Uitwerking nieuwe materialen: Psychewaaier, Consultdesk, Supportteam
  Najaar 2017    
 • Regionale contactdagen met eerstelijn 
Bekendmaking EL ondersteuning in alle subregio's  Jan-febr 2018    
 • Psychewijzer : overzicht verwijshulp ggz ism vlabo 
       
 • Signaalkaart: ontwikkelen van een signaalkaart voor de 1e lijn
Signaalkaart feedbackronde /  Overleg met vdip teams, BELRAI, Vl Overheid     
 • Doorstroming/wachtlijsten MT's
Themagerichte WG MT 4 x geweest, nu integratie in FG 1 en 2    
 • Basispad voor vroegdetectie en -behandeling psychische problemen in de TZ 
Methodiek TZ werken met signaalkaart wordt in ggz geintegreerd       
 • Ontmoeting en activering
Permanente overleggroep ACTO 107: OK    
 • Werk: Samenwerking met partners werk continueren en verder concretiseren
Schema huidig aanbod per trede activering + W2 voorstel  OK    
 • Bed-op-recept/crisisbed: uitwerken van een regiodekkende regeling 
Aanduiden eventuele hiaten/ partners FF4 : nog afstemming nodig BOR     
 • Snelle eenmalige psychiatrische consultatie
Themagerichte WG + FF4  Artsenfiche gedrukt en verspreid    
 • Intensifiëring van zorg: onderzoek van verschillende modellen 
Themagerichte WG deeltijdbehandeling/postkuur Nota WG zorgnet / eigen nota aan fod     
 • Alternatieve woonvormen: bestaand aanbod en ontbrekende schakels
Inventarisatie lokale samenwerking sociale huisvesters Overleg is gebeurd/ Nu plan uitwerken      
  Preventie dakloosheid  Opstart bovenlokale netwerk ism CAW     
 • Respijtzorg: nood aan kleinschalige respijtzorg
Themagerichte WG respijtzorg 2e helft 2017 2e helft 2017    
 • Informatieoverdracht m.b.t. cliënt
Zoeken naar systemen voor informatieoverdracht Uitbreiding MDO Psy:  0,5 VTE    
  Overleg GGZ, MDO psy, overlegtafels, ….) / per Raamakkoord Eerste lijn/GGZ:    
  Regie patient ivm crisissen hanteren  Gedeeld herstelplan/crisiskaart    
 • Nieuwe initiatieven evalueren/aanpassen : Consultdesk / Supportcentrum /SONAR 
Evaluatie + aanpassing  Gebeurd    
         
2.2. Optimaliseren van organisatie/governance van het netwerk        
 • Transparantie/Communicatie
Hernieuwde nieuwsbrief Gebeurd    
  Website van ons netwerk ggz wordt aangepast Plannen aanpassing zijn gemaakt    
 • Ontwikkelen evenwichtig model voor centrale aansturing 
Aanpassing leden beleidsgroep en projectgroep Gebeurd    
  Vorming 'governance netwerken' Gebeurd    
  Huishoudelijk reglement opstellen Bezig    
 • Financiering netwerkgerelateerde activiteiten
Beslissing netwerk m.b.t. financiering netwerk- OK voor 2017    
 • Financieel en juridisch kader
M.b.t. medische functie voor MT-werking en  WG FOD medische functie    

 

3. POPULATIEGERICHT: Goede GGZ-zorg en preventie voor populatie van de projectregio 

 

  Actie Stand van zaken 21-3-2017 31-12-2018
 • Uitwerken netwerkbreed plan crisiszorg
       
         
 • Zorgprogramma's: onderzoek ivm complementariteit en afstemming
       

 

ZP Middelen Lopend    
  ZP Psychotische kwetsbaarheid Lopend    
  ZP eetstoornissen Lopend    
         
 • Verslavingszorg: betrekken zorgactoren + vormings a MT 
ZP Middelen Afstemming ZP Middelen lopend    
         
 • Internering
Samenwerking netwerk internering waar mogelijk Opvolging via SG internering (NC)+PG    

 

 

4. KWALITEIT: beter evenwicht (balanced care) in het GGZ-aanbod van de projectregio

  Actie Stand van zaken 21-3-2017 31-12-2018
 • Modellen getrapte en verbindende zorg/zorgpad 
Samen met partners modellen voor getrapte en ver- Focusgroep 1 en 2 opgestart     
 • Registratie voor opvolging: dataverzameling en verwerking
Evaluatie van capaciteit en zorggebruik regio Uitbouw cel ondersteuning en kwaliteit    
 • Project 'Samen bewegen op 1 lijn'
Project door 1e lijn naar samenwerking Deelname NC en VLABO    
 • Chronic Care projecten Leuven en Tienen
Onderschreven als netwerk  Deelname van GGZ (Gert, NC's opco's)    
 • Masterplan Internering
Opvolging via deelname NC  Lopend    
 • Yuneco/Netwerk kinderen en jongeren: mogelijkheid tot afstemming
Afstemming tussen NC op niveau  Lopend