Good practices

Het netwerk is continu in beweging. Onderstaand kan u een overzicht vinden van de good practices van ons netwerk van het afgelopen jaar. 

 

Ondersteuning huisartsen via éénmalige psychiatrische consultatie

De vroeger opgestarte werkgroep éénmalige, snelle psychiatrische consultatie bestaande uit huisartsen, eerstelijnswerkers en psychiaters, maakte verder werk van een snel en toegankelijk aanbod van psychiatrisch advies ten behoeve van eerstelijnszorg.  Daarbij kunnen huisartsen een patiënt met een (vermoeden van) een psychisch probleem aanmelden voor een snel, éénmalig consult bij een psychiater voor een behandeladvies zodat de patiënt verder opgevolgd kan worden op de eerste lijn.
In deze fiche, op maat gemaakt voor artsen, wordt aandacht geschonken aan de verschillende stappen die artsen kunnen ondernemen in het doorverwijzen naar ggz-hulp op maat voor volwassenen en ouderen. De fiche biedt antwoorden op de vraag waar men terecht kan voor (eenmalig psychiatrisch) consult, maar eveneens waar met terecht kan voor gespecialiseerde GGZ-zorg (zowel dringend als niet-dringend).  

Ondersteuning voor de thuiszorger

Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg blijken er meer patiënten in hun thuisomgeving te kunnen blijven, mits voldoende thuiszorgondersteuning. Om een antwoord te bieden aan de ervaren verhoogde noden aan GGZ-ondersteuning van de thuiszorgdiensten werd de werkgroep Psychiatrische Thuiszorg (PTZ) in de tweede helft van 2016 binnen het netwerk opgericht. 
In deze waaier vindt u informatie terug in verband met het GGZ-aanbod voor de thuiszorger. 

Afbouw wachtlijsten GGZ in de zorgregio Leuven

Sinds 2013 overleggen in Leuven de GGZ-partners samen met eerstelijn, welzijnszorg, verslavingszorg, en VAPH over knelpunten in de GGZ-zorgcontinuiteit in hun regio. In het overleg worden nieuwe samenwerkingsvormen uitgewerkt als oplossing voor deze uitdagingen. Eén van de eerste realisaties is het afbouwen van wachtlijsten van de Mobiele Teams GGZ (langdurige zorg). In 2013 liep de wachttijd voor nieuwe cliënten er soms op tot 1 jaar of langer. Lees meer....

ConsultDesk GGZ

De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (tel.: 070 21 05 21) biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die kampen met vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Meer informatie kan u verkrijgen via de website www.consultdeskggz.be

Patiënt in beeld

Patiënt in beeld’ heeft samen met patiënten met een psychische kwetsbaarheid en met eerstelijnswerkers een model voor gedeelde zorg ontwikkeld. Het model vertrekt vanuit een herstelgerichte visie op patiënten en op de specifieke rol van de eerstelijnszorg. Er is gezocht naar een goede wijze om zorgcontinuïteit te realiseren. Meer informatie kan u verkrijgen via de website www.wgcridderbuurt.be

Mobiel Crisisteam

Het Mobiel Crisis Team (MCT) Leuven voorziet met een multidisciplinair team van psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijke werkers, psychologen en psychiaters, door middel van een gecombineerd poliklinisch en outreachend zorgaanbod, een volwaardig alternatief voor een (gedwongen) psychiatrische crisisopname. Lees meer...

Mobiele Teams

Vijf generalistische teams, sterk verschillend in grootte werden opgericht om specialistische, vraaggestuurde zorg te bieden aan 4100 personen met een ernstige psychische aandoening. Bij elke interventie focussen deze teams op herstel, rehabilitatie, en het zorgnetwerk, met inzet van ervaringsdeskundigheid, gedeelde caseload en herstelbevorderende instrumenten. Lees meer...

Rooming-in

Rooming-in voor familie en naastbetrokkenen bij opname van personen met acute psychische crisis. Deze good practice situeert zich binnen Diletti in het transpuraal zorgnetwerk GGZ Arrondissement Leuven/zorgregio Tervuren in de deelregio Diest (PZ Sint-Annendael Diest). Download dit document voor meer informatie    

Eerstelijn meets GGZ

 
Raadpleeg hier de gebruikte presentaties tijdens de LMN vormingen in Leuven en Tienen:
Presentatie Tienen
Presentatie Leuven