Onderzoek

Onderstaand kan u de onderzoeksresultaten terugvinden van onderzoek binnen het netwerk en onderzoek waaraan het netwerk deelnam.

 

Integratie Begeleid Werken en Begeleid Leren

GTB, VDAB en LUCAS-KU Leuven voerden in 2010-2011 een transnationaal project van het Europees Sociaal Fonds (ESF) uit waarbij een aantal Europese Geïntegreerde Programma’s Begeleid Werken en Begeleid Leren werden bezocht. Dit kadert binnen het ESF-project ‘Transnationaal onderzoek naar geïntegreerde trajecten voor personen met medische, mentale, psychische en psychiatrische problemen (MMPP-profiel)’. Het doel van dit onderzoek is om van Europese bevindingen te leren en tot een innovatieve aanpak te komen die rechtstreeks in Vlaanderen kan geïmplementeerd worden in een pilootproject. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd is een voorbereiding op de uitwerking van een pilootproject in een latere fase. Download hier het rapport voor meer informatie. Dit rapport beschrijft de werkwijze en bevindingen die zijn opgedaan in de zoektocht en uitwerking van geïntegreerde programma’s Begeleid Werken-Begeleid Leren.

 

Onderzoek 'betere GGZ 107: De ervaringen van hulpverleners, manterzorgers en patiënten (juni 2016) 

In het kader van de wetenschappelijke evaluatie van de projecten ‘naar een betere GGZ’ was LUCAS KU Leuven in 2015 verantwoordelijk voor de dataverzameling in volgende vier onderzoeksluiken: - Het onderzoeksluik diensten: de mate van herstelgerichte zorg in verblijfsafdelingen en mobiele teams (functie 2b) - Het onderzoeksluik hulpverleners: de werkbeleving van hulpverleners - Het onderzoeksluik mantelzorgers: participatie van mantelzorgers in de zorg van hun naaste - Het onderzoeksluik patiënten: de mate van participatie van patiënten in de zorg De resultaten van het eerste onderzoeksluik staan beschreven in het geïntegreerde rapport dat eind december 2015 werd opgeleverd.

Lees meer...

Evaluatiestudie 2014

De projecten 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg (artikel 107)' worden in opdracht van de Federale Overheidsdienst wetenschappelijk opgevolgd. Een aantal projecten hebben reeds deelgenomen aan de verkennende haalbaarheidsstudie in 2013 (zie onderaan). Dit onderzoek gebeurt in een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke equipes (KU Leuven LUCAS, ICL IRSS en VUB MESO).

Het opzet van de evaluatiestudie bestaat uit drie luiken:

  1. Samenwerking onderzoeksequipes
  2. Luik diensten
  3. Luik patiënten

In het eerste luik wil de onderzoeksequipe een analyse maken van de geografische afbakening van het netwerk en de netwerksamenstelling aan de hand van semi-gestructureerde interviews van de netwerkcoördinatoren.

Vervolgens zal het gebruik van de diensten geanalyseerd worden, nl. relaties en samenwerking tussen diensten beschrijven, en de kwaliteit van deze relaties evalueren op basis van een online vragenlijst voor alle netwerkpartners. Daarnaast zal de mate van herstel op afdelingsniveau in kaart gebracht worden aan de hand van de Recovery Oriented Practices  Index (ROPI). Aangezien in 2013 bij de haalbaarheidsstudie de afdeling Prisma (algemene psychiatrie) van PK Broeders Alexianen Tienen deelgenomen heeft aan de ROPI, zal  deze afdeling opnieuw aan bod komt in het najaar van 2014, dit om te bekijken of de mate van herstel meer geïntegreerd werd.

In het derde luik zullen de patiënten aan bod komen. Via een papieren vragenlijst zullen tien patiënten per geselecteerde voorziening een antwoord geven op volgende evaluatiedomeinen: mate van herstel, tevredenheid over de aangeboden zorg, kwaliteit van het leven en continuïteit van zorg. Vervolgens dient de hulpverlener van die patiënt een online vragenlijst in te vullen over de klinische situatie, de sociale inclusie en het zorggebruik van de patiënt.

De onderzoeksequipe heeft voorgesteld om zeven GGZ-voorzieningen te selecteren op basis van de verschillende functies van artikel 107. Binnen Leuven-Tervuren zullen de volgende voorzieningen deelnemen aan het onderzoeksluik van de patiënten:

  • CGG PassAnt
  • Mobiel Crisisteam
  • Mobiel Team Leuven-Tervuren
  • PK Broeders Alexianen Tienen
  • Psychosociaal Centrum Leuven
  • Beschut Wonen De Linde Diest
  • Eerstelijnsvoorzieningen: Christelijke Mutualiteit, Landelijke Thuiszorg, Solidariteit voor het gezin, Wit-Gele Kruis en Familiehulp

Voor meer informatie kan u volgende presentatie bekijken.

De resultaten van het onderzoek in 2014 kan u hier aantreffen.

Haalbaarheidsstudie 2013

Het project Leuven-Tervuren heeft in 2013 deelgenomen aan de verkennende studie. Het eindrapport treft u hier aan, waarvan nummer 6 ons project betreft.