Deze webpagina krijgt een update!

Deze pagina krijgt een update in de aanloop naar de nieuwe conventie ELP. 

Binnenkort vind je hier de vernieuwde informatie terug! Graag vragen we jou nog even geduld te hebben. Heb je in tussentijd vragen over de nieuwe conventie? Dan kan je terecht op elp@diletti.be

Eerstelijnspychologische zorg

Binnen het GGZ-netwerk Diletti bieden we laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg aan voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Hiervoor werken we nauw samen met 'vindplaatsen' en 'preferentiële verwijzers', die de cliënt toeleiden naar eerstelijnspsychologische zorg. Vindplaatsen zijn locaties aangeduid door de lokale eerstelijnszone, zoals een OCMW, een ontmoetings- of buurtcentrum, een lokaal dienstencentrum, een multidisciplinaire praktijk, enz. Preferentiële verwijzers zijn personen zoals huisartsen, thuiszorgers, thuisverpleegkundigen, apothekers, ...

Vind een geconventioneerde eerstelijnspsycholoog

De terugbetaling richt zich vooral tot mensen met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal en/of fysiek vlak, die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

  • de generalistische ELP-functie die rechtstreeks toegankelijk is voor de burger,
  • en de gespecialiseerde ELP-functie die enkel toegankelijk is na advies (via functioneel bilan) van een arts (huisarts/psychiater) en een eerstelijnspsycholoog.

Ga naar www.epzvlaamsbrabant.be en zoek via de zoekfunctie naar een geschikte eerstelijnspsycholoog. 

Noot: Deze zorgverstrekkers in de zoekfunctie beheren hun agenda autonoom. Gelieve daarom rechtstreeks de eerstelijnspsycholoog te contacteren.

Vindplaatsgericht en outreachend

Om de kwetsbare doelgroepen zo laagdrempelig mogelijk te bereiken wordt er ingezet op een nauwe samenwerking tussen de ELP’ers en vindplaatsen en dit vooral wat betreft de generalistische functie.
Vindplaatsen zijn lokale, niet-stigmatiserende plekken:

  • waar de kwetsbare doelpopulatie al natuurlijk aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid, zoals voor materiële, sociale hulp, somatische zorg, vrijetijdsbesteding …
  • waarlangs hun psychische noden gedetecteerd kunnen worden en waarlangs ze toe geleid worden tot psychologische zorg.
  • waar idealiter de mogelijkheden zijn om psychologische zorg (bv. in groep) ter plekke te organiseren op een discrete en comfortabele wijze.
  • waar idealiter al eerstelijnsverstrekkers en –actoren aanwezig zijn, en er bijgevolg geïntegreerd, i.e. multidisciplinair en intersectoraal samengewerkt kan worden met een team.

Per eerstelijnszone werd een grondige analyse gedaan van de vindplaatsen waarlangs de doelpopulatie bereikt kan worden. In functie van de individuele noden kunnen contacten plaatsvinden op een vindplaats, in het kabinet van de ELP’er, bij de patiënt thuis, of online. Naast de vindplaatsen, kunnen ook andere verwijzers een rol spelen in het toeleiden van de juiste, kwetsbare doelpopulatie naar de psychologische zorg. Denk maar aan huisartsen, thuiszorgers etc.

Image

Generalistische functie

De generalistische functie is bedoeld voor personen uit kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht. Vooral deze functie wordt dicht bij de burger georganiseerd via vindplaatsen en multidisciplinaire buurtnetwerken die rechtstreeks toegankelijk zijn.

De zorg bestaat uit interventies van korte duur en/of lage intensiteit, die bijdragen tot het behoud of herwinnen van psychisch welbevinden. De nadruk ligt op geïndiceerde preventie, inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering, kortdurende interventies via psycho-educatie of ondersteunde hulp bijvoorbeeld bij stress, slaapproblematiek, stemmingsklachten …

Daarnaast focust de eerstelijnspsychologische zorgverstrekker zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht, het ondersteunen van de eerstelijnsactoren en, indien aangewezen, doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg of andere zorg- en ondersteuningsorganisaties.

Gespecialiseerde functie

De gespecialiseerde functie is gericht op personen uit kwetsbare doelgroepen met een matig ernstige problematiek bij wie een meer intensieve psychotherapeutische behandeling, psychodiagnostiek en indicatiestelling nodig is. Mensen met een  ernstige psychiatrische kwetsbaarheid vallen evenwel buiten de scope van deze functie.

Deze functie is enkel toegankelijk na aanmelding o.b.v. een functioneel bilan (model: klik hier). Dit bilan wordt opgesteld door een psycholoog/orthopedagoog, idealiter actief binnen de generalistisch functie, én een arts (huisarts of psychiater). Indien uit de intake blijkt dat de noden groter zijn en er ‘behandeling’ wenselijk is, kan er zo dus  doorverwezen worden naar de terugbetaalde gespecialiseerde functie.

Deze gespecialiseerde zorg wordt ingebed binnen een ambulant, gespecialiseerd GGZ-netwerk op niveau van de eerstelijnszone. Zo kan er vanuit deze functie vlot doorverwezen worden naar andere zelfstandig psychologen/orthopedagogen of naar de tweede of derde lijn, indien dit na inschatting nodig blijkt. In functie van de noden van de zorgvrager, kan deze functie ‘outreachend’ aangeboden worden.